Research Excellence

Professor KWOK Hoi-Sing
Professor LEE Chung-Yee
Professor ZHANG Tongyi
Professor ZHAO Tianshou
Professor YANG Qiang
Professor CHEN Guang-Hao
Professor David C C LAM